Εγγύηση Μεταχειρισμένης Συσκευής Smartphone

Η The Fixers παρέχει εγγύηση διάρκειας τριών (3) ετών από την ημερομηνία της αγοράς για όλα τα μεταχειρισμένα Smartphone που πωλούνται από το δίκτυο της (εφεξής «προϊόντα»).

Α. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Η The Fixers παρέχει εγγύηση για  τα προϊόντα που έχουν πωληθεί μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της.

Η εγγύηση παρέχεται για μια περίοδο δύο (2) ετών για Smartphone ή τριών (3) ετών για iPhone από την ημερομηνία αγοράς. Αφορά το σύνολο της συσκευής εκτός της μπαταρίας η οποία καλύπτεται με ένα (1) έτος εγγύηση για ελάττωμα και όχι για φυσιολογική φθορά . Σε περίπτωση εμφάνισης ελαττώματος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο πελάτης έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται παρακάτω υπό Γ. μέσω των τοπικών σημείων εξυπηρέτησης της The Fixers.

Β. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

α) Ελαττώματα σε αναλώσιμα μέρη, όπως προστατευτικές επιστρώσεις, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να φθείρονται με την πάροδο του χρόνου.

β) Αισθητική φθορά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αμυχών, χαρακιών και σπασμένων πλαστικών μερών ή θυρών.

γ) Ελαττώματα ή δυσλειτουργία η οποία οφείλεται στη χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με ένα άλλο προϊόν.

δ) Ελαττώματα ή δυσλειτουργία η οποία οφείλεται σε ατύχημα (πχ πτώση του προϊόντος), κακομεταχείριση, εσφαλμένη χρήση, επαφή με υγρό, πυρκαγιά, σεισμό ή άλλη εξωτερική αιτία.

ε) Ελαττώματα ή δυσλειτουργία  η οποία οφείλεται στο χειρισμό του προϊόντος αντίθετα προς τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε κατασκευαστή, τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες δημοσιευμένες οδηγίες για το προϊόν από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

στ) Ελαττώματα ή δυσλειτουργία η οποία οφείλεται σε εργασίες επισκευής/ συντήρησης (service) (συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) οι οποίες εκτελέστηκαν από άτομο το οποίο δεν είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό της The.

ζ) Ελαττώματα ή δυσλειτουργία η οποία οφείλεται σε επέμβαση επί του προϊόντος από οποιονδήποτε με συνέπεια  να μεταβληθεί η λειτουργικότητα ή οι δυνατότητές του, χωρίς την έγγραφη άδεια της The Fixers.

η) Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στη συνήθη φθορά λόγω χρήσης ή στην φυσιολογική παλαίωση του προϊόντος.

θ) Εάν από το προϊόν έχει αφαιρεθεί ή σβηστεί ο σειριακός αριθμός ή εάν το προϊόν έχει κλαπεί ή η The Fixers έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν έχει κλαπεί, βάσει πληροφοριών οι οποίες της έχουν παρασχεθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σε περίπτωση εμφάνισης ελαττώματος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η The Fixers, κατά τη διακριτική της ευχέρεια:

(i) θα επισκευάσει το προϊόν  χρησιμοποιώντας καινούργια ή μεταχειρισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα τα οποία ισοδυναμούν με καινούργια ως προς την απόδοση και την αξιοπιστία. ή

(ii) θα αντικαταστήσει το προϊόν με ένα προϊόν το οποίο είναι κατ’ ελάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το προϊόν και το οποίο έχει κατασκευαστεί από καινούργια ή/και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα τα οποία ισοδυναμούν με καινούργια ως προς την απόδοση και την αξιοπιστία.

Δ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία η The Fixers επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν, ισχύουν τα παρακάτω:

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ  ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Προτού προσκομίσετε το προϊόν για σέρβις βάσει εγγύησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στο μέσο αποθήκευσης, να απομακρύνετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και να απενεργοποιήσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης ασφαλείας. Το περιεχόμενο που βρίσκεται στο μέσο αποθήκευσης του προϊόντος  ενδέχεται να διαγραφεί, να αντικατασταθεί ή/και να διαμορφωθεί εκ νέου κατά τη διάρκεια του σέρβις.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες σέρβις βάσει εγγύησης, το προϊόν ή ένα προϊόν προς αντικατάσταση του παλαιού δύναται να επιστραφεί σε εσάς με τις ρυθμίσεις παραμέτρων που είχε το προϊόν κατά την αρχική αγορά του και με τις κατάλληλες ενημερώσεις, εφόσον υπάρχουν. Η The Fixers δύναται να εγκαταστήσει ενημερώσεις λογισμικού του συστήματος στα πλαίσια του σέρβις βάσει εγγύησης, μετά τις οποίες δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά του προϊόντος σε παλαιότερη έκδοση του λογισμικού συστήματος. Εφαρμογές τρίτων που έχουν εγκατασταθεί στο προϊόν ενδέχεται να μην είναι συμβατές ή να μην λειτουργούν με το προϊόν μετά την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος. Η ευθύνη για την επανεγκατάσταση όλων των άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών θα βαρύνει εσάς. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η The Fixers δεν φέρει καμία ευθύνη:

(i) σε σχέση με τους κωδικούς πρόσβασης του χρήστη και σε περίπτωση απώλειας αυτών.

(ii) σε περίπτωση απώλειας δεδομένων που περιέχονται στο προϊόν κατά την επισκευή του ελαττωματικού προϊόντος. Ειδικότερα:

Η The Fixers δεν εγγυάται, υποστηρίζει ή υπόσχεται ότι θα είναι σε θέση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει ένα Προϊόν στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης χωρίς κίνδυνο για τις πληροφορίες ή/και τα δεδομένα ή χωρίς απώλεια πληροφοριών ή/και δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Προϊόν.

(iii):Για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) η  οποία δεν προκλήθηκε από παραβίαση του παρόντος εγγράφου εγγύησης εκ μέρους της The Fixers.

(iv) για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) η οποία δεν αποτελούσε, κατά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος από την πλευρά του αγοραστή, λογικά προβλέψιμη συνέπεια της παραβίασης αυτού του εγγράφου εγγύησης από την The Fixers ή

(v) για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική)  η οποία σχετίζεται με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα του αγοραστή, διαφυγόντα κέρδη, απώλειες δεδομένων ή απώλειες ευκαιριών.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

Οι όροι της χορηγούμενης εγγύησης από την The Fixers διέπονται αποκλειστικά από το παρόν έγγραφο.

Κανένας μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή εργαζόμενος της The Fixers δεν είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί σε τροποποίηση, επέκταση ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση.

Εάν κάποιος όρος θεωρηθεί παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, θα καταργηθεί από την παρούσα εγγύηση, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων όρων.