Όροι παραλαβής εξοπλισμού

 1. Ο πελάτης οφείλει να χορηγήσει στη THEFIXERS τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής που παραδίδει προς έλεγχο/επισκευή.
  Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να χορηγήσει τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής, δεν δύναται να ελεγχθεί η συσκευή, να επισκευαστεί και να βεβαιωθεί η ορθή λειτουργία της κατά την παράδοση στον πελάτη.
 2. Ο πελάτης, πριν παραδώσει τη συσκευή στη THEFIXERS, οφείλει να δημιουργήσει επαρκή και πλήρη αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του.
  Η THEFIXERS δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων που περιέχονται στη συσκευή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τεχνικών εργασιών από τους τεχνικούς της.
 3. Η THEFIXERS, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τεχνικών εργασιών από τους τεχνικούς της, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα επιμέρους στοιχεία hardware που περιλαμβάνονται στη συσκευή, τόσο για αυτά που έχουν υποστεί βλάβη όσο και για αυτά που δεν έχουν υποστεί βλάβη ούτε χρήζουν ελέγχου/επισκευής από τη THEFIXERS.
 4. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η συσκευή που παραδίδει στην THEFIXERS έχει υποστεί βλάβη ή/ και δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Η περιγραφή βλάβης στο παρόν γίνεται κατά την απόλυτη κρίση του πελάτη.
 5. Η THEFIXERS δεν δύναται να διαπιστώσει την πλήρη βλάβη παρά μόνο μετά την διενέργεια τεχνικού ελέγχου. Μετά τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη πλήρως και επαρκώς για την βλάβη και την τυχόν διόρθωση – επισκευή αυτής . Η THEFIXERS οφείλει να προβεί στην επισκευή μόνο μετά από σχετική έγκριση του πελάτη. Ο πελάτης αποδέχεται ότι εάν η συσκευή που παραδίδει στην THEFIXERS είναι αδιάβροχη, μετά το πέρας της επισκευής, αυτό παύει να ισχύει.
 6. Ο πελάτης δηλώνει ρητά ότι το προϊόν που παραδίδει προς έλεγχο ή προς επισκευή ή για οποιονδήποτε λόγο δεν καλύπτεται από εγγύηση.
 7. Εάν, παρά την ως άνω δήλωση του πελάτη, το προϊόν συνοδεύεται από κάρτα εγγύησης, αυτή αυτομάτως παύει να ισχύει με την έγκριση επισκευής. Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των όρων εγγύησης του προϊόντος κατά το διαγνωστικό έλεγχο ή την επισκευή, η THEFIXERS δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, αφού η επισκευή / έλεγχος γίνεται με την έγκριση του πελάτη.
 8. Για το χρόνο ανταπόκρισης και το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης δεν παρέχεται εγγύηση, ανεξάρτητα από το γεγονός της υπογραφής ή μη μίας τέτοιας σύμβασης καθότι η αποκατάσταση πολλών βλαβών εξαρτάται και από το χρόνο ανταπόκρισης και αποκατάστασης του κατασκευαστή ή προμηθευτή ανταλλακτικού, αλλά και απρόοπτων επιπλοκών κατά την διαδικασία αποκατάστασης. H THEFIXERS δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση καθώς και για τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει για τον πελάτη.
 9. Αν και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας (ρολά ασφαλείας, προστατευτικά κιγκλιδώματα, συναγερμοί, πυροσβεστήρες, κλπ) η THEFIXERS δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια των δεδομένων της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής ή τμήμα αυτής σε περίπτωση διάρρηξης του καταστήματος, κλοπής, βανδαλισμού, πυρκαγιάς ή οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής.
 10. Η THEFIXERS δε φέρει καμία ευθύνη για τη μεταφορά του προϊόντος, από και προς το κατάστημα. Η ασφαλής συσκευασία και μεταφορά του προϊόντος είναι ευθύνη του πελάτη.
 11. Για την παραλαβή της παραδοθείσας συσκευής ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει στο κατάστημα το αντίγραφο του Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής που του δόθηκε κατά την παράδοση της συσκευής του στο κατάστημα και να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα προκειμένου να γίνει επαλήθευση των στοιχείων του κατόχου της συσκευής. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή, η THEFIXERS θα ζητήσει σχετική εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του πελάτη.
 12. Η μη παραλαβή της παραδοθείσας συσκευής από τον πελάτη επί τρίμηνο μετά το πέρας επισκευής ή ενημέρωσης αδυναμίας επισκευής της για οποιανδήποτε αιτία και την ειδοποίηση παραλαβής της από το κατάστημα, θεωρείται εγκατάλειψη της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή η THEFIXERS δύναται είτε να ανακυκλώσει τη συσκευή είτε να την εκποιήσει για κάλυψη μέρους εξόδων επισκευής και φύλαξής της.

ΤΗΕFIXERS TRANSPARENT LABORATORIES

Mόνο στους THEFIXERS μπορείτε να έχετε απόλυτο έλεγχο του που βρίσκεται η συσκευή σας καθώς τα εργαστήριά μας είναι διαφανή.

Τα καταστήματα μας είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε οι πελάτες μας να διατηρούν οπτική επαφή με τον χώρο επισκευής. Δεν υπάρχουν κλειστές πόρτες ή κρυφά δωμάτια. Μπορείτε να βλέπετε τη συσκευή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της επισκευής της.​​​

We are THE FIXERS® Εδώ, Όλα Φτιάχνονται! εύκολα, εγγυημένα, οικονομικά